• 1
  • 2
  • 3

کاشت مو

کاشت مو در واقع انتقال مو از نواحی پشت سر و بدن به ناحیه جلوی سر، ریش و ابرو می باشد تنهاو ماندگارترین روش رشد مو کاشت مو می باشد.
کاشت مو به روش های FUT،FIT،SUT،BHTقابل انجام است.
در روش FUTبرداشتن مو به روش نوایی انجام میشود.
در روش FITبرداشتن مو به روش تار به تار انجام میشود.
در روش SUTبرداشتن مو به روش تار ب تار با دستگاه انجام میشود.
در روش BHTمجموع روشهای FUT وFIT انجام میشود.
در روش BUT پیشرفته روش BUTهمراه با SUT انجام میگردد.
بهترسین نتیحه کاشت مو با حداکثر تراکم بستگی به دو عامل مهم دارد:
1-جراح: پهنای بافت برداشته شده از پشت سر در مراکز مختلف متفاوت است به همین علت برداشتن حداکثر پهنا نتیجه پر تراکم تری خواهد داشت.
2-تیم کاشت مو: تیم مجرب تلفات بسیار کمتری داشته و نتیجه نمایش کاشت مو بسیار موثر تر است
البته در بعضی از موارد می توان برای تراکم بهترموهای افراد از PRPبز استفاده کرد.
کاشت مو در این مرکز با بی حسی موضعی و معمولا یک روزه انجام میشود  و روز بعد پانسمان خارج میشود و و دوازده روز بعد بخیه(در روشFUTو BHT) کشیده می شود کاشت 3 هفته بعد از ناحیه  ساقه شروع به ریزش نموده وبعد از 90روز شروع به رشد می نماید و در عرض 6ماه بعد 50% موها و در حدود 10-12 ماه بعد تمام موهای کاشته شده رشد خواهند نمود.

 

کاشت ابرو

کاشت ابرو با استفاده از بی حسی موضعی نوار بسیار باریکی از پشت سر برداشته شده و با جراحی پلاستیک و نخ جزیی ترمیم میشود سپس نوار باریک با میک روسکوپ های پیشرفته به صورت تک تار مرئی در آمد و در مسیر خراب ابرو کاشته میشود معمولا این طی 5-7 ساعت انجام میشود تنیجه یک کاشت ابروی خوب بستگی به تک تارموئی بودن و خواب ابرو دارد وابروی کاشته شده طی3هفته شروع به ریزش نموده و از 90 روز شروع به رشد می نماید. ظرف 6 ماه 50%و طی یکسال همه ابرو رشد خواهد نمود.