• 22

پلک

در این روش با استفاده از بی حسی موضعی پلک بی حس شده سپس پوست و چربی اضافی  برداشته شده وپس از ان با چراحی پلاستیک ترمیم میشود یک روز پانسمان انجام شده و یک هفته بعد بخیه کشیده میشود.

سینه

در این عمل جراحی ابتدا سینه مارک شده پس از ان از نقاط مارک شده قسمتهای اضافی وافتاده سینه خارج وسپس جراحی پلاستیک قسمت باقی مانده سینه انجام میشودواین عمل حدود 3 تا5 ساعت زمانبر است  ومعمولا روز بعد بیمارمرخص شده ودر صورتی که بخیه غیر جذبی باشد 20 روز بعد کشیده میشود بعد از عمل بمدت 3 ماه باید از گن مخصوص استفاده کرد. در مورد خانمهایی که بافت سینه ندارند میتوان از پروتزهای دایم استفاده کرد ودر خانمهایی که بافت سینه کمی دارند وسینه انها افتاده است از پروتز به همراه جراحی پلاستیک میشود سود برد.

شکم

در این عمل بعد از مارک کردن شکم وقسمتهای اضافی وبی هوشی عمومی بافتهای اضافی خارج گردیده وبقیه بافتها به همراه ناف جدید ترمیم میشود در افرادی که فقط زیر شکم افتادگی دارند نیاز به برداشتن ناف نیست وفقط بافت اضافی زیر شکم خارج میشود بدیهی است تا سه ماه باید از گن مخصوص طبق دستور پزشک باید استفاده کرد.